Regulamin biegów dla młodzieży szkolnej

REGULAMIN GRAND PRIX ŻOLIBORZA 2017
BIEGI DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

Organizator
Impreza jest dofinansowana przez Dzielnicę Żoliborz ze środków m.st. Warszawy.
Organizatorem imprezy jest Fundacja Bieganie, z siedzibą w Warszawie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa, NIP 118 205 44 84

Termin i miejsce, dystans
Cykl GP Żoliborza składa się z trzech imprez, które odbywają się na terenie Dzielnicy Żoliborz w następujących terminach i miejscach:

Bieg 1 – 12.04.2017 – Park Kępa Potocka
Bieg 2 – 10.05.2017 – Pas Nadwiślański, Bulwary Wiślane
Bieg 3 – 31.05.2017 – Park Kaskada (UWAGA!!! Proszę nie pomylić wskazanego terminu i miejsca z terminem i miejscem zawodów trzeciego biegu cyklu dla dorosłych, które odbędą się 7 czerwca)

 • Bieg 1 odbędzie się terenie Parku Kępa Potocka. Biuro zawodów, start i meta biegów przy ul. Gwiaździstej, dojście od ulicy Potockiej ( w pobliżu mostku nad kanałkiem).
 • Bieg 2 odbędzie się w Pasie Nadwiślańskim – biuro zawodów, start i meta zawodów zlokalizowane na przy Plaży Żoliborz obok KS Spójnia, Wybrzeże Gdyńskie 2.
 • Bieg 3 odbędą się w Parku Kaskada, – biuro zawodów, start i meta zawodów zlokalizowane na terenie parku, ul. Kolektorska obok stacji metra Marymont.

Dystanse:

 • Szkoła Podstawowa rocznik 2006-2007 – 500 m
 • Szkoła Podstawowa, rocznik 2004-2005 – 1000 m
 • Gimnazjum, rocznik 2001-2003 – 1500m

(Ze względu na niską frekwencję w biegach uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poprzednich edycjach GP Żoliborza, w edycji 2017 rezygnujemy z tej kategorii. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziału w biegu głównym, do którego dopuszczeni są zawodnicy mający ukończone 16 lat. regulamin biegu głównego.

Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.
Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego na udział w zawodach.  wzór zgody rodzica.

Każdy uczestnik bierze udział w biegach GP Żoliborza na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Przedstawiciele ustawowi zrzekają się roszczeń za szkody niezawinione prze organizatora.

Odbiór numerów startowych odbywa się osobiście lub przez opiekuna grupy.

Program imprez:

 • 14:00 – otwarcie biura zawodów
 • 15:00 – rozpoczęcie biegów
 • 16:00 – dekoracje i zakończenie

Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa odbywać się będzie online i w biurze zawodów. Organizator przygotowuje 100 numerów startowych na każdy bieg.
Zapisy online zostają zamknięte w przeddzień każdego biegu.

Udział w imprezie jest nieodpłatny.

Depozyt
Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów.

Klasyfikacje
W każdej z trzech imprez przeprowadzone będą biegi w kategoriach wiekowych:

 • 500m dziewcząt urodzonych w latach 2006-2007
 • 500m chłopców urodzonych w latach 2006-2007
 • 1000m dziewcząt urodzonych w latach 2004-2005
 • 1000m chłopców urodzonych w latach 2004-2005
 • 1500 dziewcząt urodzonych w latach 2001-2003
 • 1500 dziewcząt urodzonych w latach 2001-2003

 

Zawodnicy startują w biegach odpowiadających ich wiekowi, nie klasie, do której uczęszczają.
Podstawą klasyfikacji jest czas zawodnika od strzału startera (brutto).

Klasyfikacja na zakończenie cyklu Grand Prix
W każdej edycji zawodnik zdobywa punkty wg. następującego klucza: 1 miejsce – 30 punktów, 2 miejsce – 27 punktów, 3 miejsce – 25 punktów, 4 miejsce 23 punkty, 5 miejsce – 22, 6 miejsce – 21, …, 26 i kolejne miejsca 1 punkt.  O ostatecznej lokacie zawodnika w klasyfikacji generalnej całego cyklu decyduje suma punktów uzyskanych w dwóch biegach, w których uzyskał największą liczbę punktów. Zawodnicy, którzy nie ukończyli dwóch biegów nie są klasyfikowani.  W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności decyduje bilans w rywalizacji między zawodnikami w biegach cyklu.

Nagrody
W poszczególnych biegach: pierwsze trzy osoby we wszystkich kategoriach otrzymają trofea sportowe (statuetki lub medale)

W końcowej klasyfikacji Grand Prix Żoliborza: statuetki lub medale i nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki zawodników we wszystkich kategoriach.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).
Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji zawodów, komunikacji z uczestnikami i promocji imprez organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, kategorii, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe
Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.
Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.
Pakiety startowe, trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
Biorąc udział w biegach cyklu GP Żoliborza uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.
Uczestnik udziela zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji dotyczących promocji biegów.
Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem podmiotom, w szczególności zajmującej się pomiarem czasu na potrzeby prowadzenia tego pomiaru i publikacji wyników.
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku i na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach.
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

Udostępnij!