Regulamin

REGULAMIN GRAND PRIX ŻOLIBORZA

BIEGI GŁÓWNE (5km, 10km, 15km)

Organizator i cel imprezy

Organizatorem imprezy jest stowarzyszenie Klub Sportowy ENTRE.PL Team. Impreza jest dofinansowana ze środków m.st. Warszawy

Celem imprezy jest upowszechnianie biegania oraz promocja zielonych terenów Dzielnicy Żoliborz.

 • Dystans: w kolejnych edycjach 5km, 10km, 15km
 • Termin i miejsce:
  Zawody odbywają się w następujących terminach i miejscach:

  • 13.04.2016 – Park Kępa Potocka
  • 18.05.2016 – Pas Nadwiślański, Bulwary Wiślane
  • 15.06.2016 – Pas Nadwiślański, Bulwary Wiślane
 • Edycje odbywające się na terenie Parku Kępa Potocka. Biuro zawodów, start i meta biegów przy ul. Gwiaździstej, dojście od ulicy Potockiej ( w pobliżu mostku nad kanałkiem).
 • Edycje odbywające się w Pasie Nadwiślańskim– biuro zawodów, start i meta zawodów będzie się mieścić na tyłach Centrum Olimpijskiego, Wybrzeże Gdyńskie 4
 • Dystans:
  W kolejnych edycjach cyklu, biegi odbędą się na dystansach 5km, 10km i 15km. Trasy posiadają atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do 10m
 • Pomiar czasu

Elektroniczny w technologii RFID. Serwis SMS z wynikiem wysyłany na podany przy zgłoszeniu internetowym numer telefonu.

 • Program imprez:
  • 17.00 – otwarcie biura zawodów
  • 18.30 – start biegu
  • 19.30 – dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy

Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 10 minut na każdy kilometr biegu

 • Trasa biegu głównego:

Kępa Potocka

Bieg o charakterze przełajowym, trasa wymagająca z licznymi podbiegami. Trasa składa się z 2 okrążeń ( 2 x 2,5 km ), oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów.

Pas Nadwiślański/Bulwary Wiślane

Bieg odbędzie się po alejkach spacerowych i rowerowych o nawierzchni mieszanej – płyty betonowe, asfalt, nawierzchnia utwardzona. Trasa oznakowana oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów.

Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

 Warunki uczestnictwa

W biegu głównym mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu głównym zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa w biegu głównym odbywać się będzie na stronie internetowej biegu gpzoliborza.pl. Limit zgłoszeń we wszystkich biegach wynosi 300 osób. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów. Zawodnik dokonuje opłaty w ciągu 5 dni od zgłoszenia. Brak wpłaty w tym terminie traktowany będzie jak rezygnacja w udziału w biegu

Opłata startowa wynosi

 • 30 zł o ile wpłata trafi na rachunek organizatora odpowiednio do 3 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.
 • 40 zł po przekroczeni tych terminów, w tym przy płatności gotówką w dniu zawodów.

 Opłatę startową należy wpłacać na rachunek organizatora:

Stowarzyszenie Klub Sportowy ENTRE.PL Team

VW Bank direct, nr rachunku: 48 2130 0004 2001 0346 7511 0002

Osoby, które wykonują przelew w ciągu 3 dni roboczych poprzedzających bieg przedstawiają potwierdzenie przelewu podczas weryfikacji w biurze zawodów.

 W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. Cedowanie opłaty startowej na innego zawodnika nie jest możliwe.

Odbiór pakietu startowego w terminie późniejszym niż w dniu biegu nie jest możliwy.

Faktury wystawiamy po wniesieniu opłaty startowej i wysyłamy w formie elektronicznej lub są do odbioru w biurze zawodów. Nie wystawiamy faktur proforma, faktur kredytowych, nie wysyłamy faktur pocztą.

 Klasyfikacje

 • Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet.

w każdym biegu na podstawie czasu brutto

 • Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

na podstawie czasu brutto

M/K 20 – do 29 lat

M/K 30 – 30-39 lat

M/K 40 – 40-49 lat

M/K 50 – 50-59 lat

M/K 60 – 60-69 lat

M/K 70 – 70 lat i osoby starsze

 • Klasyfikacja w cyklu Grand Prix

Prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn. O ostatecznej lokacie zawodnika w klasyfikacji generalnej całego cyklu decyduje suma czasu brutto uzyskanego w wszystkich trzech biegach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli trzech biegów nie są klasyfikowani.  W przypadku uzyskania tej samej sumy czasu o kolejności decyduje bilans w rywalizacji między zawodnikami w biegach cyklu.

Zasady klasyfikacji w cyklu Grand Prix w kategoriach wiekowych – per analogia do klasyfikacji generalnej.

 • Klasyfikacja na najlepszego biegacza Żoliborza
  Zwycięzcą klasyfikacji zostaje mężczyzna i kobieta, którzy spośród osób, które w czasie rejestracji do biegu zadeklarują, że są mieszkańcami Dzielnicy Żoliborz, i zdobędą największą pozycję wśród kobiet i mężczyzn w klasyfikacji Grand Prix na zakończenie cyklu.
 •  Nagrody

W poszczególnych biegach: pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki i upominki. Nagrody w końcowej klasyfikacji Grand Prix Żoliborza: nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki we wszystkich kategoriach.

 • Postanowienia końcowe:
  • W biegu na dystansie 15km na trasie będzie do dyspozycji jeden punkt odświeżania zaopatrzony w napoje.
  • Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
  • Numer startowy powinien być przypięty z przodu na wysokości piersi.
  • Zawodnik biegnący bez numery startowego.
  • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
  • Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.
 • Organizator zapewnia:
  • numer startowy, komplet agrafek, medal, napoje, poczęstunek
  • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy;
  • szatnie dla uczestników biegów;
  • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie);
  • reportaż fotograficzny z każdej imprezy na stronie internetowej biegu;
 •  Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
  • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

Udostępnij!